Advertisement
Advertisement

Home arrow Verplichtingen arrow Downstreamgebruikers
Afdrukken E-mail

Verplichtingen voor downstreamgebruikers

 • De instructies over de veiligheid van geregistreerde chemische stoffen opvolgen en werken volgens de aanbevolen risicobeheersmaatregelen.
 • In geval het VIB een blootstellingscenario voor hun gebruik bevat, de voorgeschreven risicobeheersmaatregelen in de eigen organisatie invoeren.
 • Als het gebruik van een stof afwijkt van het gebruik opgegeven bij de oorspronkelijke registratie (niet-geïdentificeerd gebruik):
  • leveranciers informeren over hun gebruik met als doel daar een geïdentificeerd gebruik van te maken of,
  • zelf een chemisch veiligheidsrapport (laten) opstellen en het gebruik melden bij het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) (bij een tonnagegrens van 1 ton/jaar of meer).   
 • Een veiligheidsinformatieblad (VIB) opstellen met geïdentificeerde vormen van gebruik. Het VIB moet relevante blootstellingscenario’s, veiligheidsaanbevelingen en maatregelen en andere relevante informatie over het correcte gebruik van een chemische stof bevatten.
 • Het VIB doorgeven aan andere actoren in de toeleveringsketen (distributeurs, andere gebruikers).
 • In geval van een autorisatieplichtige stof (bijlage XIV van REACH):
  • de stof toepassen volgens de voorwaarden van de autorisatie verleend voor specifiek gebruik;
  • het gebruik de geautoriseerde stof binnen drie maanden na de eerste levering melden aan het ECHA.   
 • Over stoffen zonder VIB informatie verzamelen en dit doorgeven aan andere downstream users en distributeurs.
 • Nieuwe informatie over het risico van stoffen en informatie die kan leiden tot aanpassen van risicomaatregelen in VIB, direct doorgeven aan leveranciers. Dit laatste geldt bijvoorbeeld als een downstream user een stof anders indeelt.
 • Een stof opgenomen in bijlage XVII gebruiken volgens de beperkingen die gelden voor het op de markt brengen of het gebruik.
 • Voor de werkplek een risicobeoordeling uitvoeren en daarop afgestemde risicobeheersmaatregelen treffen.
 • Naar aanleiding van de dossierbeoordeling door het ECHA:
  • aanvullende testen voor een stof uitvoeren;
  • op verzoek van het ECHA aanvullende informatie over een stof verstrekken.   
 • Ten minste tien jaar alle gegevens over een stof of preparaat bewaren en op verzoek beschikbaar stellen aan het bevoegd gezag in Nederland of het ECHA
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
© 2019 Reachinfo
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.