Advertisement
Advertisement

Home arrow Verplichtingen arrow Importeur
Afdrukken E-mail

Verplichtingen voor importeurs

 • Elke registratieplichtige chemische stof die ze importeren in een hoeveelheid van 1 ton of meer, registreren bij het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA).
 • Afhankelijk van het importvolume, voor de registratie gegevens over de fysisch-chemische, toxicologische en eco-toxicologische eigenschappen van de stof(fen)verzamelen in een technisch dossier.
 • Bij het verzamelen van informatie voor het technische dossier, zoveel mogelijk bestaande gegevens  over de stof(fen) gebruiken. Dit geldt in ieder geval voor gegevens die worden verkregen door dierproeven.
 • Testvoorstellen indienen over informatie omschreven in bijlage IX en bijlage X.
 • Bij een tonnagegrens van 10 ton/jaar of meer, voor stof(fen) een chemische veiligheidsbeoordeling (CVB)  (laten) uitvoeren en chemisch veiligheidsrapport (laten) opstellen.
 • Als de stof als gevaarlijk is ingedeeld of als het gaat om een PBT, zPzBT een veiligheidsinformatieblad (VIB) opstellen.
 • Het VIB doorgeven aan downstream users en distributeurs.
 • Blootstellingscenario’s opgesteld in het CVB opnemen in het VIB (alleen bij een tonnagegrens van 10 ton/jaar of meer).
 • Via het VIB risicobeheersmaatregelen aanbevelen.
 • Ingeval van een geregistreerde stof, bij overschrijding van de tonnagegrens aanvullende informatie over de stof indienen bij het ECHA.
 • Voor een stof uit bijlage XIV van REACH autorisatie aanvragen. 
 • Voldoen aan de beperkingen die gelden voor het op de markt brengen of het gebruik van een stof opgenomen in bijlage XVII van REACH.
 • Naar aanleiding van de dossierbeoordeling door het ECHA:
  • aanvullende testen voor een stof uitvoeren;
  • op verzoek van het ECHA aanvullende informatie over een stof verstrekken.        
 • Alle nieuwe informatie over een stof melden aan het ECHA.
 • Ten minste tien jaar alle gegevens over een stof of preparaat bewaren en op verzoek beschikbaar stellen aan het bevoegd gezag in Nederland of het ECHA.
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
© 2019 Reachinfo
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.